Algemene voorwaarden

Definities
 
Contractpartij 1 : Essentials Training
 
Contractpartij 2 : Het lid
 
Voorwaarden : Club voorwaarden van Essentials Training
 
Prijslijst : Informatie over tarieven
 
Reglement : Huishoudelijk en ordereglement van Essentials Training
 
Art. 1: Algemeen
 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Essentials Training en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.
 
Art. 2: Lidmaatschap
 
2.1 Een lidmaatschap bij Essentials Training kan worden afgesloten vanaf 15 jaar of ouder.
 
2.2 Het lidmaatschap wordt aangevraagd door middel van het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Essentials Training en het tonen van een geldig legitimatiebewijs.
 
2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en is beperkt tot wat tussen het lid en Essentials Training is overeengekomen.
 
2.4 Ieder lid van Essentials Training verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Essentials Training binnen 10 dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens. Het lid is verplicht een pasfoto van zichzelf te laten maken bij de receptie, welke opgenomen wordt in het klantenbestand.
 
2.5 Een lidmaatschap bij Essentials Training loopt altijd van de 1e tot de 1e van de volgende maand.
 
Art.3: Duur van het lidmaatschap en/of strippenkaart
 
3.1 Bij een lidmaatschap van 12 maanden gelden de volgende regels;
 
3.1.a Tussentijds opzeggen van de overeenkomst is niet mogelijk.
 
3.1.b Opzegging van het lidmaatschap eindigt uitsluitend en alleen bij opzegging op de volgende wijze:
 
Wanneer u wilt opzeggen dient u dit 1 maand van tevoren kenbaar te maken via een mail of door het invullen van een opzegformulier aan de receptie waarna u een bevestiging ontvangt als bewijs van opzegging. Zonder deze bevestiging is de opzegging niet geldig.
 
3.1.c Wanneer u na 12 maanden doorgaat wordt de overeenkomst omgezet in een maandabonnement, deze dient u uiterlijk 10 dagen voor het eind van de maand op dezelfde wijze als bij 3.1.b op te zeggen.
 
3.2 Bij een 3 maanden abonnement gelden de volgende regels;
 
3.2.a Tussentijds opzeggen van de overeenkomst is niet mogelijk.
 
3.2.b Opzegging van het lidmaatschap eindigt uitsluitend en alleen bij opzegging op de volgende wijze:
 
Wanneer u wilt stoppen dient u dit uiterlijk 10 dagen voor het eind van de 3 maanden kenbaar te maken via een mail of door het invullen van een opzegformulier aan de receptie waarna u een bevestiging ontvangt als bewijs van opzegging. Zonder deze bevestiging is de opzegging niet geldig.
 
3.2.c Wanneer er niet wordt opgezegd wordt het lidmaatschap automatisch met 3 maanden verlengd.
 
3.3 Bij een Flex abonnement gelden de volgende regels;
 
3.3a Opzegging van het lidmaatschap eindigt uitsluitend en alleen bij opzegging op de volgende wijze:
 
Wanneer u wilt opzeggen dient u dit uiterlijk 10 dagen voor het eind van de maand kenbaar te maken via een mail of door het invullen van een opzegformulier aan de receptie waarna u een bevestiging ontvangt als bewijs van opzegging. Zonder deze bevestiging is de opzegging niet geldig.
 
Art.4: Tarieven
 
4.1 De tarieven en andere financiële zaken van Essentials Training staan vermeld op de prijslijst en website van Essentials Training, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
 
4.2 Steeds de laatste versie van de prijslijst is geldend.
 
4.3 Essentials Training behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, tarieven aan te passen. Deze aanpassing geschiedt maximaal 1 maal per jaar, en zal via de prijslijst bekend worden gemaakt. Tariefsaanpassingen zullen minimaal gelijk zijn aan de Consumenten Prijs Index.
 
Art.5: Betaling
5.1 Betaling van al hetgeen het lid aan Essentials Training verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden per automatische incasso.
 
5.2 Automatische betalingen geschieden altijd per de eerste werkdag van de eerste volledige maand. Wanneer het lid zich Inschrijft betaalt het lid de eerste betalingstermijn per pin bij inschrijving aan de receptie van Essentials Training, alle daaropvolgende betalingen geschieden per automatische incasso.
 
5.3 Wanneer het lid bij betaling in gebreke blijft, gaan wij over tot verzoek van betaling, verhoogd met administratiekosten. Dit geldt voor alle betalingen door middel van automatische betaling.
 
5.4 Wanneer het lid na verzoek in gebreke blijft, zal de betaling uit handen worden gegeven aan het incassobureau met daarbij komende administratie- en incassokosten voor rekening van het lid.
 
5.5 De clubpas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het clublid kan dan de toegang tot Essentials Training worden geweigerd. Essentials Training is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
 
Art.6: Faciliteiten
 
6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten die Essentials Training aanbiedt binnen het overeengekomen kader.
 
6.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het Huishoudelijk en Orde Reglement van Essentials Training, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Het reglement is bovendien duidelijk zichtbaar aangebracht bij de ingang van Essentials Training en op eerste verzoek kosteloos te verkrijgen bij de receptie van Essentials Training.
 
6.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Essentials Training aanwezig, is het lid persoonlijk aansprakelijk, bij minderjarigen zijn de volwassenen aansprakelijk.
 
6.4 Essentials Training behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend.
 
6.5 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Essentials Training, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Essentials Training het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen.
 
6.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen.
 
6.7 Alle communicatie en correspondentie geschiedt per email.
 
Art. 7: Aansprakelijkheid
 
7.1 Essentials Training sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en of directe samenhang ondervindt uit, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Essentials Training.
 
7.2 Het lid vrijwaart Essentials Training voor elke aanspraak ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Essentials Training ter zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.
 
7.3 Door het inschrijfformulier te tekenen verklaart het lid dat Essentials Training niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enig lichamelijk letsel of blessure, als gevolg van enige vorm van training of activiteit tijdens een bezoek aan Essentials Training en de gevolgen die daaruit kunnen ontstaan tijdens het gebruik van welke trainingsapparatuur of trainingsmaterialen dan ook.
 
Het lid is zelf verantwoordelijk voor zijn lichamelijke gezondheid en de gevolgen die daaruit kunnen ontstaan tijdens een training bij Essentials Training.
 
Art. 8: Overige bepalingen
 
8.1 Essentials Training heeft op officiële feestdagen en op oudejaarsdag speciale openingstijden. Deze zullen intern en op social media worden gecommuniceerd.
 
8.2 In het geval de voorwaarden van Essentials Training niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft Essentials Training het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid en is voor het lid bindend. Een aanvulling op de voorwaarden geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden c.a. hebben slechts rechtskracht, indien zij door de directie van Essentials Training schriftelijk aan het lid zijn bevestigd.
 
8.3 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.